Pages

Aug 31, 2016

Marah

Kenapa kau marah?
Apa karena kau kurang ramah?
Kenapa masih marah? 
Apa karna melihat darah masih merah?
Marahmu bukin mukamu merah
kayak darah.

xx
Novalia Ena Agustin